Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28112
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tâm
Authors: Lê, Tín
Trần, Anh Duy
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Thanh Tâm. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trong thời gian tới.
Description: 202 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28112
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.56 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.