Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28116
Title: Nghiên cứu đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, đăng ký biến động, trích lục, trích đo địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018
Authors: Trần, Thị Thu Hiền
Keywords: Nghiên cứu
Đánh giá
Công tác
Giấy chứng nhận
Đăng ký
Trích lục
Trích đo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.250-255
Abstract: Trong những năm vừa qua, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở tỉnh Thái Nguyên đã dẫn đến nhiều biến động về tình hình kinh tế - xã hội nói chung, về sử dụng đất nói riêng. Việc quản lý và sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả đang trở thành một vấn đề cấp bách trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hiện nay…
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28116
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.