Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28118
Title: Nhận thức của giảng viên về sự công bằng trong tổ chức: phân tích từ góc độ giới tính
Authors: Lê, Thị Minh Loan
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Giảng viên
Giới tính
Nhận thức về sự công bằng trong tổ chức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.3-12
Abstract: Nghiên cứu tiến hành kháo sát 620 giảng viên thuộc 7 trường đại học của Việt Nam - Nhằm tìm hiểu thực trạng nhận thức của giảng viên về sự công bằng trong tổ chức và sự khác biệt trong nhận thức giữa nam và nữ giảng viên về sự công bằng này. Kết quả phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê toán học SPSS 22.0 cho thấy, giảng viên đánh giá sự công bằng trong tổ chức ở mức khá cao, trong đó công bằng tương tác cao hơn công bằng phân phối. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giữa giảng viên nam và giảng viên nữ có sự tương đồng trong nhận thức về sự công hằng trong tổ chức nói chung cũng như hai thành phần của sự công bằng nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28118
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.