Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28133
Title: Hoàn thiện pháp luật tiếp công dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Pháp luật tiếp công dân
Hiến pháp năm 2013
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 06 .- Tr.7-10
Abstract: Trong những năm qua, pháp luật về tiếp công dân của nước ta đã được xây dựng, hoàn thiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, phù hợp với sự phát triển về kinh tế, xã hội ở mỗi thời kỳ, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013, với hệ thống pháp luật nói chung về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phù hợp với những nguyên tắc, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về công khai, minh bạch, dân chủ. Hệ thống pháp luật về tiếp công dân được ban hành tương đối đầy đủ, điều chỉnh toàn diện các vấn đề về tổ chức công tác tiếp công dân của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta đã góp phần đưa hoạt động tiếp công dân đi vào nề nếp và thu được nhiều kết quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28133
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.