Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28198
Title: Nghiên cứu tác động của sự biến động của các yếu tố vĩ mô đến cán cân thương mại Việt Nam
Authors: Võ, Văn Dứt
Lương, Thị Mỹ Nhớ
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xem xét mức độ ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô có tác động như thế nào đến cán cân thương mại của Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị để hạn chế mức độ ảnh hưởng, tìm kiếm giải pháp và cơ hội đối với nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.
Description: 106 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28198
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.