Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28258
Title: Một số đặc điểm sự biến đổi gia đình Việt Nam trong mấy thập niên qua
Authors: Nguyễn, Hữu Minh
Trần, Thị Hồng
Keywords: Gia đình
Biến đổi gia đình
Quy mô gia đình
Quan hệ gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 4 .- Tr.3-15
Abstract: Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cúu về gia đình có quy mô quốc gia và kết quả khảo sát đối với 2007 đại diện hộ gia đình ở 7 tỉnh/thành phố năm 2017, báo cáo nhận diện những biến đổi cơ bản trong đặc điểm của gia đình Việt Nam trong một số thập niên qua. Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy nhiều phát hiện có ý nghĩa về sự thu hẹp quy mô và cơ cấu gia đình; sự xuất hiện những loại hình gia đình mới; sự thay đổi theo hướng bình đắng hơn trong quan hệ vợ chồng mặc dù vẫn còn đó sự bảo lưu các phân công lao động trên cơ sở giới truyền thông; xu hướng dân chủ hơn trong quan hệ cha mẹ-con cái vị thành niên và sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái trên nhiều chiếu cạnh về nội dung và phương pháp giáo dục; sự tăng tỷ lệ ngưòi cao tuổi và những khó khăn trong việc chăm sóc người cao tuổi trong bôi cảnh của xu hướng hạt nhân hóa gia đình, mở rộng cơ hội việc làm ngoài gia đình của người phụ nữ, di cư, v.v. Bài viết đã gợi ra một số vấn đề cần quan tâm đối với chính sách phát triển gia đình trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28258
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.69 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.