Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2830
Title: Một số vấn đề đặt ra trong hợp tác hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng và dân sự
Authors: Trần, Văn Thắng
Keywords: Đo đạc
Bản đồ quân sự
Quốc phòng
Dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 4 .- Tr.10-11
Abstract: Lịch sử xây dựng và phát triển của Ngành ĐĐ&BĐ Việt Nam cho thấy, hoạt động ĐĐ&BĐ phục vụ mục đích dân dụng và QP-AN luôn tồn tại song song khách quan hai cơ quan dân sự và quân sự. Trong suốt quá trình phát triển, Ngành ĐĐ&BĐ Việt Nam đã đạt được những thành quả quan trọng, phục vụ công cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; phục vụ điều tra cơ bản, quản lý và quy hoạch lãnh thổ; phục vụ công cuộc phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN; quản lý, giám sát TNTN và môi trường; cứu hộ, cứu nạn; đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của cộng đồng phục vụ quản lý sản xuất, dịch vụ, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao dân trí.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2830
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.