Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2832
Title: Đánh giá thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Authors: Trần, Đại Phong
Hà, Xuân Linh
Phạm, Văn Tuấn
Chu, Văn Trung
Keywords: Chính sách bồi thường thiệt hại
Bắc Ninh
Thu hồi đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 4 .- Tr.12-15
Abstract: Vấn đề chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại Bắc Ninh đang có nhiều khúc mắt. Chúng ta cần đề xuất các cách giải quyết hiện trạng này bằng việc nghiên cứu, đưa ra các phương pháp và đề xuất nhiều cách giải quyết cho vấn đề này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2832
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.