Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28381
Title: Phải nhìn nhận đóng góp của du lịch ở nhiều góc độ
Authors: Viễn Nguyệt
Keywords: Du lịch
Phát triển kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.56-57
Abstract: "Nghị quyết 08 - NQ/TW đã tạo cho các địa phương, doanh nghiệp cộng lực, niềm tin để phát huy nội lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. chúng ta hiểu được đây là định hướng quan trọng để hành động và hành động với phương cách được hỗ trợ, thúc đầy và ưu tiên phát triển... .
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28381
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
866.71 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.