Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28423
Title: So sánh hiệu quả tài chính mô hình canh tác lúa ST24, OM5451 và RTV tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu GIang
Authors: Phạm, Lê Thông
Trần, Công Khanh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích “So sánh hiệu quả tài chính mô hình canh tác lúa ST24, OM5451 và RVT tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang”, từ đó, tìm được giống lúa có hiệu quả cao hơn để mở rộng hơn trong tương lai góp phần cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 95 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28423
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.