Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28452
Title: Ảnh hưởng của liều chiếu xạ tia gamma lên sự sinh trưởng, ra hoa và hình thái của các dòng hoa huệ (Polianthes tuberosa L.) Nuôi cấy mô
Authors: Đào, Thị Tuyết Thanh
Nguyễn, Bảo Toàn
Keywords: Biến dị
Cảnh hoa
Gamma
Hoa huệ
Ra hoa
Sinh trưởng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(01) .- Tr.127-137
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện được đánh giá ảnh hưởng của các liều chiếu xạ tia gamma đến các dòng hoa huệ (Polianthes tuberosa L.) từ nuôi cấy mô nhằm chọn được một số dòng đột biến có số cánh hoa nhiều hơn, kích thước hoa to so với giống đối chứng và hoa thơm. Các liều chiếu xạ có tác động đến tỷ lệ chết, chiều cao cây, số chồi và số lá cây hoa huệ. Liều chiếu xạ càng cao thì sự phát triển của các chỉ tiêu này càng giảm. Về đặc điểm hoa, các liều chiếu xạ đều có ảnh hưởng khác nhau đến số ngày ra hoa. chiều cao phát hoa, số hoa và đường kính hoa trử nghiệm thức 0 và 5 Gy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28452
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.25.170


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.