Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28464
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô hình sản xuất của nông hộ ở huyện Phú Tân tỉnh An Giang
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô hình sản xuất ở huyện Phú Tân, An Giang, từ đó, đề xuất một số giải pháp giúp nhằm giúp nông hộ ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đẩy mạnh việc chuyển đổi mô hình sản xuất.
Description: 58 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28464
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.