Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28464
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô hình sản xuất của nông hộ ở huyện Phú Tân tỉnh An Giang
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Thị Mỹ Duyên
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô hình sản xuất ở huyện Phú Tân, An Giang, từ đó, đề xuất một số giải pháp giúp nhằm giúp nông hộ ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đẩy mạnh việc chuyển đổi mô hình sản xuất.
Mô tả: 58 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28464
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.