Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28477
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán Tư vấn Rồng Việt
Authors: Trương, Thị Thúy Hằng
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt áp dụng thực tế tại công ty khách hàng. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao của công ty trong thời gian tới.
Description: 138 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28477
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
22.48 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.