Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/284
Title: Phân lập và thiết lập chất chuẩn 3-O-β-D-glucopyranosyl (1-4)-β-D glucuronopyranosyloleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester từ lá cây đinh lăng (Folium Polysciasis)
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Lữ, Thị Kim Chi
Nguyễn, Thị Huyền Trâm
Nguyễn, Ngọc Vinh
Keywords: 3-O-β-D-glucopyranosyl (1 -4)-β-D glucuronopyranosyloleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl
Polyscias fruticosa (L.) Hams
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.37-41
Abstract: Nghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu phân lập 3-O-β-D-glucopyranosyl (1-4)-β-D glucuronopyranosyloleanolic,acid_ 28-O-β-D glucopyranosyl ester làm chất chuẩn đối chiếu từ 16 lá đinh lăng phục vụ công tác kiểm nghiệm góp phần nâng cao chất lượng thuốc từ cây đinh lăng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/284
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.