Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/284
Nhan đề: Phân lập và thiết lập chất chuẩn 3-O-β-D-glucopyranosyl (1-4)-β-D glucuronopyranosyloleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester từ lá cây đinh lăng (Folium Polysciasis)
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Lữ, Thị Kim Chi
Nguyễn, Thị Huyền Trâm
Nguyễn, Ngọc Vinh
Từ khoá: 3-O-β-D-glucopyranosyl (1 -4)-β-D glucuronopyranosyloleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl
Polyscias fruticosa (L.) Hams
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.37-41
Tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu phân lập 3-O-β-D-glucopyranosyl (1-4)-β-D glucuronopyranosyloleanolic,acid_ 28-O-β-D glucopyranosyl ester làm chất chuẩn đối chiếu từ 16 lá đinh lăng phục vụ công tác kiểm nghiệm góp phần nâng cao chất lượng thuốc từ cây đinh lăng.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/284
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.93 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.204.166.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.