Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28500
Title: Kế toán các khoản phải thu và nợ phải trả tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Authors: Vũ, Xuân Nam
Trương, Trần Minh Thư
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán các khoản phải thu, nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Trên cơ sở đó, đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các khoản phải thu, nợ phải trả và nâng cao hiệu quả quản lý nợ tại công ty.
Description: 127 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28500
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.63 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.