Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28500
Nhan đề: Kế toán các khoản phải thu và nợ phải trả tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Trương, Trần Minh Thư
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá công tác kế toán các khoản phải thu, nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Trên cơ sở đó, đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các khoản phải thu, nợ phải trả và nâng cao hiệu quả quản lý nợ tại công ty.
Mô tả: 127 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28500
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.59.38


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.