Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28571
Title: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Nha Trang SEAFOODS F.89
Authors: Vũ, Xuân Nam
Trang, Huyền Trân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, phân tích và đánh giá kết quả họat động kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F.89 để từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện hơn về hệ thống kế toán, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Description: 132 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28571
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.