Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28583
Title: Ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) lên chỉ tiêu oxy hóa stress của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Thái, Thị Mỹ Linh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) lên chỉ tiêu oxy hóa stress của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) khi cho cá tiếp xúc với nhiệt độ. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1 gồm 2 nghiệm thức không bổ sung và bổ sung DHC 0,5% vào thức ăn lên các chỉ tiêu oxy hóa stress như Catalase (CAT) và Lipid peroxidation (LPO) ở cơ, mang, gan và não của cá tra giống trong 42 ngày. Thí nghiệm 2 tiến hành với cá sau khi cho ăn DHC ở thí nghiệm 1 được bố trí với các mức nhiệt độ 27oC, 31oC và 35oC để đánh giá các chỉ tiêu oxy stress tương tự ở thí nghiệm 1 vào thời điểm 0 giờ, ngày 7, ngày 14. Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy sau 42 ngày bổ sung chất chiết DHC (0,5%) vào thức ăn, hoạt tính LPO cao nhất ở mang (dao động từ 308,24±14,61 đến 338,09±7,22 nmol MDA/g) và CAT cao nhất ở gan (dao động từ 142,86±5,27 đến 186,00±14,22 U/ml/mg protein). Ở thời điểm 42 ngày DHC tác động đã làm giảm hoạt tính LPO ở cơ, gan, mang và não cá tra (p>0,05) và làm tăng hoạt tính CAT ở gan và mang (p<0,05) so với đối chứng. Sau 14 ngày chịu tác động của nhiệt độ, nghiệm thức có bổ sung 0,5% DHC làm giảm hoạt tính LPO ở các cơ quan và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở não vào thời điểm ngày 7 (p>0,05) và làm tăng hoạt tính CAT ở mang và gan vào thời điểm ngày 0 (ngay khi đạt nhiệt độ yêu cầu) (p<0,05) so với đối chứng. Hoạt tính CAT được tìm thấy cao nhất ở gan (ở nghiệm thức 0,5% DHC – 31oC) và LPO cao nhất ở mang (ở nghiệm thức 0% DHC – 35oC). Cá sau khi ăn thức ăn có bổ sung DHC đã làm tăng hoạt tính enzyme chống oxy hóa CAT và làm giảm hoạt tính LPO cũng như cho thấy tác dụng tích cực của diệp hạ châu lên cá tra.
Description: 21tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28583
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
647.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.