Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28585
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên tăng trưởng và chu kỳ lột xác của tôm sú (Penaeus monodon) giai đoạn giống
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Võ, Thị Chúc Khang
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự phát triển của tôm sú (Penaeus monodon) ở nhiệt độ thấp thông qua các chỉ số tăng trưởng, chu kỳ lột xác và hoạt tính của enzyme tiêu hóa. Nghiên cứu này được bố trí với 3 nghiệm thức nhiệt độ (21°C, 24°C, 27°C) trong thời gian 60 ngày, thả 150 con tôm có kích thước đồng đều 0,005 g/con (giai đoạn postlarvae 20) được bố trí trong bể 200 L (140 L nước) với ba lần lặp lại. Tăng trưởng của tôm được xác định sau mỗi 15 ngày, chu kỳ lột xác của tôm được theo dõi trong suốt quá trình thí nghiệm. Mẫu ruột tôm được thu vào cuối thí nghiệm để phân tích các enzyme tiêu hóa (trypsin, hymotrypsin và amylase). Sau 60 ngày, tỷ lệ sống của tôm giảm ở nhiệt độ cao so với nhiệt độ thấp, ở nhiệt độ 21°C có tỷ lệ sống đạt cao nhất (35,6%), trong khi thấp nhất ở nghiệm thức 27°C (30,0%). Tăng trưởng về khối lượng và tăng trưởng về chiều dài cao nhất ở mức 27°C (0,0071 g/ngày và 0,0448 cm/ngày) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05) so với nghiệm thức 24°C và 21°C. Chu kỳ lột xác ngắn nhất ở nghiệm thức 27°C (4,3 ngày) và dài nhất ở 21°C (11,6 ngày). Hoạt tính của enzyme tiêu hóa (trypsin, amylase, chymotrypsin) ở ruột tôm tăng khi nhiệt độ tăng, cao nhất ở 27°C. Như vậy, nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, chu kỳ lột xác và hoạt tính của các enzyme tiêu hóa trong giai đoạn giống của tôm sú.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28585
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
740.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.