Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28602
Title: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trương, Thị Bích Liên
Trần, Ngọc Thy Thơ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Inernet banking của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh (CN) Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này trong tương lai.
Description: 79 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28602
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.