Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2864
Title: Thư viện với công tác quản lý dữ liệu nghiên cứu
Authors: Nguyễn, Hồng Sinh
Keywords: Quản lý dữ liệu
Dữ liệu nghiên cứu
Thư viện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 01 .- Tr.03-09
Abstract: Nêu một số yêu cầu về công tác quản lý dữ liệu nghiên cứu. Phác họa các công việc của quản lý dữ liệu trong quá trình triển khai một nghiên cứu. Đề cập đến vai trò của các bên liên quan cũng như xác định nhiệm vụ và hoạt động của thư viện trong quá trình quản lý dữ liệu. Phân tích những thách thức cơ bản đối với thư viện khi tổ chức quản lý dữ liệu nghiên cứu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2864
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.