Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2865
Title: Các khái niệm và cách đo lường tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ
Authors: Hồ, Ngọc Luật
Keywords: Khoa học và công nghệ
Hoạt động
Tài chính
Kinh phí hoạt động
Chi sự nghiệp KH&CN
Chi tiêu nội vụ
Chi phí ngoại vụ
Hoạt động chi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 01 .- Tr.10-18
Abstract: Bài báo đề xuất một số khái niệm về các đại lượng tài chính cơ bản trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); nghiên cứu chi tiết về nội hàm các đại lượng để phục vụ cho công tác đo lường. Cùng với các khái niệm, các phương pháp đo lường tài chính trong hoạt động KH&CN cũng được xem xét để có thể tính toán chính xác các tổng đầu tư, tổng chi cho hoạt động KH&CN của quốc gia. Các khái niệm và phương pháp đo lường các đại lượng tài chính trong hoạt động KH&CN dựa trên các tài liệu hướng dẫn của các tổ chức quốc tế UNESCO và OECD. Phương pháp đo lường các đại lượng tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ như: tổng chi quốc gia, tổng chi quốc nội cho nghiên cứu và phát triển,… được đề xuất nhằm hướng tới thống nhất khái niệm và các tính toán các đại lượng thống kê về tài chính cho hoạt động KH&CN của Việt Nam và phục vụ công tác thống kê KH&CN quốc tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2865
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.