Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28668
Title: Không thế lực nào có thể chia cắt nghĩa đồng bào - mọi mưu đồ chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhất định thất bại
Authors: Trần, Hậu
Keywords: Đoàn kết dân tộc
Nâng cao cảnh giác
Dân tộc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.20-26
Abstract: Đoàn kết dân tộc là quy luật muôn đời để dựng nước và giữ nước, là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là đường lối chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tập trung mũi nhọn chống phá sự nghiệp đổi mới là chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi. Cần phải bóc trần những âm mưu, thủ đoạn này để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác và đấu tranh kiên quyết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28668
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.