Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28669
Title: Đảng lãnh đạo xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất: Thành tựu và định hướng cho thời gian tới
Authors: Hầu, A Lềnh
Keywords: Đảng lãnh đạo
Xây dựng mặt trận dân tộc
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.15-19
Abstract: Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, trong mọi giai đoạn, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn quan tâm lãnh đạo tổ chức quần chúng yêu nước rộng lớn, nhằm quy tụ, tập hợp sức mạnh và lòng yêu nước của toàn thể dân tộc đóng góp vào sự nghiệp chung. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng qua mọi thời kỳ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28669
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.