Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28671
Title: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - thành tựu và kinh nghiệm
Authors: Lê, Vĩnh Tân
Keywords: Đổi mới
Thực hiện đường lối đổi mớ của Đảng
Hoạt động hiệu lực
Hiệu quả
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.6-9
Abstract: Thực hiện đường lối đổi mớ của Đảng, hơn 30 năm qua, công tác lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Chính phủ đến chính quyền địa phương từng hước được đổi mới và hoàn thiện trên các phương diện, như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan nhà nước khác trong hệ thống chính trị có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28671
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.