Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28689
Title: Nghiên cứu sử dụng rong nho (Caulerpa lentillifera) trong ương giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với các mật độ khác nhau
Authors: Lê, Thị Phương Mai
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Võ, Quốc Ân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định mật độ ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thích hợp trong hệ thống nuôi kết hợp tôm thẻ - rong nho (Caulerpa lentillifera). Thí nghiệm 2 nhân tố gồm 6 nghiệm thức với 3 mật độ tôm (1000, 2000 và 3000 con/m3) và hai hình thức nuôi (nuôi đơn và nuôi kết hợp). Các nghiệm thức được bố trí ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Bể ương có thể tích 120L, độ mặn 30‰. Tôm thí nghiệm có khối lượng và chiều dài ban đầu trung bình là 0,003g/con và 1,01 cm, được cho ăn thức ăn viên thỏa mãn 5 lần/ngày trong 30 ngày. Kết quả cho thấy các nghiệm thức nuôi kết hợp có hàm lượng TAN và NO2- thấp hơn nhiều so với các nghiệm thức nuôi đơn. Trong cùng mật độ nuôi, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất tôm ở các nghiệm thức nuôi kết hợp tôm - rong nho cao hơn so với các nghiệm thức nuôi đơn. Mật độ nuôi 3000 con/m3 kết hợp với rong nho có tốc độ tăng trưởng thấp hơn các nghiệm thức khác nhưng số lượng tôm giống thu được cao nhất (2363 con/m3) so với các nghiệm thức khác (863-1633 con/m3), có thể được xem là hiệu quả nhất trong ương giống tôm thẻ chân trắng.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28689
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
353.05 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.