Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2869
Title: Hoạt động quản lý nguồn tài nguyên thông tin tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Võ, Duy Bằng
Keywords: Nguồn tài nguyên thông tin
Hoạt động quản lý
Trung tâm Học liệu
Trường Đại học Cần Thơ
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 02 .- Tr.33-42
Abstract: Bài viết giới thiệu chi tiết những hoạt động quản lý và phát triển tài nguyên thông tin tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2869
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.