Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28707
Title: Xu hướng biến đổi niềm tin xã hội trong thời đại Internet
Authors: Phạm, Đi
Keywords: Xu thế biến đổi niềm tin
Thời đại Internet
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 04 .- Tr.62-66
Abstract: Thời đại Internet làm thay đối hết sức sâu sắc đối với lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, lối sống. Niềm tin xã hội cũng chịu những tác động nhất định và chuyển biến theo xu thế mới mà cụ thể là phương thức tương tác, mối quan hệ giữa con người với con người trên các bình diện: chủ thể và khách thể; nội dung và môi trường, kết cấu và mô thức. Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành phân tích những xu thế biến đổi niềm tin trên các bình diện đó và đưa ra một số khía cạnh mang hàm ý chính sách nhằm chủ động ứng phó, vận dụng xu thế biến đổi này trong phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28707
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.252.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.