Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28717
Title: Vận dụng các lý thuyết khoa học giáo dục trong đào tạo, huấn luyện cán bộ
Authors: Lê, Ngọc Hùng
Keywords: Giáo dục trong đào tạo
Huấn luyện cán bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 04 .- Tr.83-89
Abstract: Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu phê phán và vận dụng sáng tạo các lý thuyết khoa học hiện đại về học tập trong giáo dục nói chung và đào tạo, huấn luyện cán bộ nói riêng. Đó là các lý thuyết về hành vi, phát triển nhận thức, nhận thức xã hội, văn hóa xã hội, phát triển đạo đức, học tập trải nghiệm, sinh vật sinh thái học phát triển người, phát triển bản sắc tâm lý xã hội, các trí tuệ đa bội, loại hình nhận thức, động cơ người và lý thuyết xử lý thông tin...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28717
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.