Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28717
Nhan đề: Vận dụng các lý thuyết khoa học giáo dục trong đào tạo, huấn luyện cán bộ
Tác giả: Lê, Ngọc Hùng
Từ khoá: Giáo dục trong đào tạo
Huấn luyện cán bộ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 04 .- Tr.83-89
Tóm tắt: Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu phê phán và vận dụng sáng tạo các lý thuyết khoa học hiện đại về học tập trong giáo dục nói chung và đào tạo, huấn luyện cán bộ nói riêng. Đó là các lý thuyết về hành vi, phát triển nhận thức, nhận thức xã hội, văn hóa xã hội, phát triển đạo đức, học tập trải nghiệm, sinh vật sinh thái học phát triển người, phát triển bản sắc tâm lý xã hội, các trí tuệ đa bội, loại hình nhận thức, động cơ người và lý thuyết xử lý thông tin...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28717
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.