Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28719
Nhan đề: Thử nghiệm trồng rong nho (Caulerpa lentillfera) trong bể lót bạt
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Lê, Văn Thông
Huỳnh, Anh Tuấn
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Thử nghiệm trồng rong nho (Caulerpa lentillifera) trong bể lót bạt được thực hiện tại Trại Thực nghiệmVĩnh Châu, Sóc Trăng. Ba ao lót bạt được bố trí ngoài trời với diện tích mỗi ao là 16 m2. Mỗi ao được thả nuôi 15 vỉ rong (0,5 m2/vĩ).Rong nho giống được bố trí với mật độ ban đầu là 1kg/m2, độ mặn 30‰ và mức nước 80 cm. Bột cá là nguồn dinh dưỡng được bón 3 ngày 1 lần với lượng 50 g/m3. Sau 45 ngày nuôi trồng rong nho trong ao lót bạt đạt năng suất thân đứng trung bình 8,12±0,81 kg/m2, tỉ lệ thân đứng 75,20±2,85%. Chi phí nuôi trồng rong nho trong ao lót bạt trong thời gian 45 ngày là 108.012 đồng/m2 với giá thành sản xuất là 28.373 đồng/kg rong thương phẩm, lợi nhuận là 4.117.000 VND.
Mô tả: 14tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28719
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
759.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.