Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28722
Title: Thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon) với rong câu (Gracilaria tenuistipitata) trong ao quảng canh cải tiến quy mô nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon) với rong câu (Gracilaria tenuistipitata) trong ao quảng canh cải tiến quy mô nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu được thực hiện trong 6 tháng (từ tháng 09/2019 đến 02/2020) gồm 2 nghiệm thức (1) không cho ăn chỉ sử dụng ăn tự nhiên và (2) cho ăn bổ sung thức ăn viên 50% nhu cầu, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, diện tích ao nuôi từ 1,5-2,0 ha có rong câu hiện diện tự nhiên và mật độ nuôi 4 con/m2. Tôm sú có khối lượng trung bình ban đầu là 0,042g được nuôi với mật độ 4 con/m2. Sau 6 tháng nuôi, khối lượng trung bình của tôm sú đạt từ 64,96-79,33 g/con, tỉ lệ sống đạt từ 11,12%-21,98% và năng suất tôm sú 147,4-407,0 kg/ha. Tổng thu nhập trung bình ở nghiệm thức 1 và 2 theo thứ tự là 70,476 và 142,545 triệu đồng/ha tương ứng với lợi nhuận 59,931 và 118,125 triệu đồng/ha và tỉ suất lợi nhuận 5,64 và 4,84 lần. Kết quả thống kê cho thấy nghiệm thức cho ăn bổ sung đạt kết quả về năng suất và lợi nhuận cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức không cho ăn trừ tỉ suất lợi nhuận. Kết quả cho thấy nuôi kết hợp tôm sú-rong câu trong ao QCCT tùy điều kiện nông hộ có thể không cho ăn hoặc cho ăn bổ sung giúp nâng cao thu nhập.
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28722
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
450.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.