Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28722
Nhan đề: Thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon) với rong câu (Gracilaria tenuistipitata) trong ao quảng canh cải tiến quy mô nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nguyễn, Trung Kiên
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon) với rong câu (Gracilaria tenuistipitata) trong ao quảng canh cải tiến quy mô nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu được thực hiện trong 6 tháng (từ tháng 09/2019 đến 02/2020) gồm 2 nghiệm thức (1) không cho ăn chỉ sử dụng ăn tự nhiên và (2) cho ăn bổ sung thức ăn viên 50% nhu cầu, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, diện tích ao nuôi từ 1,5-2,0 ha có rong câu hiện diện tự nhiên và mật độ nuôi 4 con/m2. Tôm sú có khối lượng trung bình ban đầu là 0,042g được nuôi với mật độ 4 con/m2. Sau 6 tháng nuôi, khối lượng trung bình của tôm sú đạt từ 64,96-79,33 g/con, tỉ lệ sống đạt từ 11,12%-21,98% và năng suất tôm sú 147,4-407,0 kg/ha. Tổng thu nhập trung bình ở nghiệm thức 1 và 2 theo thứ tự là 70,476 và 142,545 triệu đồng/ha tương ứng với lợi nhuận 59,931 và 118,125 triệu đồng/ha và tỉ suất lợi nhuận 5,64 và 4,84 lần. Kết quả thống kê cho thấy nghiệm thức cho ăn bổ sung đạt kết quả về năng suất và lợi nhuận cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức không cho ăn trừ tỉ suất lợi nhuận. Kết quả cho thấy nuôi kết hợp tôm sú-rong câu trong ao QCCT tùy điều kiện nông hộ có thể không cho ăn hoặc cho ăn bổ sung giúp nâng cao thu nhập.
Mô tả: 18tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28722
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
450.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.228.250


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.