Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28767
Title: Trí tuệ xã hội - cách tiếp cận, khái niệm và cấu trúc
Authors: Phan, Trọng Ngọ
Lê, Minh Nguyệt
Keywords: Trí tuệ
Trí tuệ xã hội
Cấu trúc trí tuệ xã hội
Các biểu hiện của trí tuệ xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.3-14
Abstract: Bài viết đề cập tới các cách tiếp cận hiện có về trí tuệ xã hội, từ đó xác lập một cách hiểu đa diện hơn về trí tuệ xã hội, dựa trên cơ sở quan niệm bản chất của trí tuệ cá nhân không chỉ là những cấu trúc, năng lực liên quan tới hoạt động nhận thức, hiểu biết và tri thức, mà còn là năng lực “bản lĩnh ”, giúp cá nhân có những quyết định nhạy bén, thông minh, phù hợp trong những hoàn cảnh, tình huống khác nhau. Vì vậy, trí tuệ xã hội cần được hiểu là kha năng nhạy cảm, sắc bén, độc đáo và bản lĩnh, giúp cá nhân có các hành động sáng suốt và hiệu quả trong hoạt động xã hội, được biểu hiện qua các hoạt động nhận thức, thái độ và hành động thiết lập quan hệ xã hội, giao tiếp và ứng xử với người khác. Điều quan trọng, trí tuệ xã hội không phải là năng lực giúp cá nhân có ưu thế, thỏa mãn lợi ích riêng của mình, mà là lực thúc đẩy sự tương tác, quan hệ giữa các cá nhân được tốt đẹp hơn, nhân bản và văn minh hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28767
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.