Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28782
Title: Đổi mới bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hiện nay
Authors: Từ, Đức Văn
Keywords: Năng lực dạy học
Bồi dưỡng
Đổi mới bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.26-36
Abstract: Năng lực dạy học của người giáo viên phổ thông cần được bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới. Tuy nhiên, làm thế nào thực thi có hiệu quả công tác này đòi hỏi phát huy vai trò của các trường phổ thông, đặc biệt tổ chuyên môn đóng vai trò chủ động? Với quan điểm bồi dưỡng động, liên tục, các trường, liên trường hình thành mạng lưới tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán thực hiện đổi mới bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên với việc phát huy vai trò ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28782
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.