Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28782
Nhan đề: Đổi mới bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hiện nay
Tác giả: Từ, Đức Văn
Từ khoá: Năng lực dạy học
Bồi dưỡng
Đổi mới bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.26-36
Tóm tắt: Năng lực dạy học của người giáo viên phổ thông cần được bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới. Tuy nhiên, làm thế nào thực thi có hiệu quả công tác này đòi hỏi phát huy vai trò của các trường phổ thông, đặc biệt tổ chuyên môn đóng vai trò chủ động? Với quan điểm bồi dưỡng động, liên tục, các trường, liên trường hình thành mạng lưới tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán thực hiện đổi mới bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên với việc phát huy vai trò ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28782
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.