Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28785
Nhan đề: Thích nghi tiểu thang đo Chỉ số nguy cơ bạo lực trong thang đo tổng quát hành vi Conners – bản dành cho cha mẹ (CBRS_P)
Tác giả: Nguyễn, Thị Nhân Ái
Phạm, Thị Diệu Thúy
Từ khoá: Thang đo
Bạo lực
Chỉ số nguy cơ bạo lực
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.37-49
Tóm tắt: Nghiên cứu thích nghi tiểu thang đo “Chỉ số nguy cơ bạo lực” (bản dành cho cha mẹ) được tiến hành trên 1.018 cha mẹ học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, trong đó cha mẹ của học sinh nữ chiếm 55,5% và cha mẹ của học sinh nam chiếm 44,5%. Bằng hai phương pháp đánh giá độ tin cậy (Alpha của Cronbach và Phân tích lương quan của các item thành phần với thang đo), kết quả cho thấy thang đo có độ tin cậy khá tốt, các item của thang đo đều đồng nhất với cấu trúc thang đo mà nó được thiết kế. Quá trình thích nghi cho thấy, cần có những bước nghiên cứu tiếp theo với dung lượng mẫu đủ lớn để có đủ cơ sở khẳng định. Tiểu thang đo thực sự phù hợp và có thể ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy và trong nghiên cứu ở Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28785
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.