Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28790
Title: Thực nghiệm tác động nâng cao kỹ năng nói tiếng mẹ đẻ cho trẻ mẫu giáo
Authors: Nguyễn, Thị Hải Thiện
Keywords: Thực nghiệm tác động
Kỹ năng nói tiếng mẹ đẻ
Trẻ mẫu giáo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.63-75
Abstract: Kỹ năng nói tiếng mẹ đẻ của trẻ mẫu giáo được hình thành và phát triển bằng nhiều con đường khác nhau. Ở góc độ dạy học và giáo dục, có thể đề xuất và thực nghiệm biện pháp tác động đến kỹ năng này của trẻ như “tạo môi trường nói tiếng mẹ đẻ’’ và “cung cấp lời nói mẫu phù hợp với tình huống lời nói”. Kết quả thực nghiệm cho thay, kỹ năng nói tiếng mẹ đẻ của trẻ (trước - sau thực nghiệm và so với lớp đổi chứng) đã thay đổi tích cực một cách có ý nghĩa, góp phần khẳng định tính khả thi của biện pháp trong việc nâng cao kỹ năng nói tiếng mẹ đẻ cho trẻ mẫu giáo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28790
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.