Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28793
Title: Ảnh hưởng của mối quan tâm nghề nghiệp đến nhà quản lý đến hiệu quả đầu tư - Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hồng Minh
Trương, Thúy An
Keywords: CEO mới được bố nhiệm
Hiệu quả đầu tư
Quyết định đầu tư
Tuổi CEO
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15(03) .- Tr.159-170
Abstract: Bài nghiên cứu được thực hiện đánh giá tác động của mối quan tâm nghề nghiệp của nhà quản lý ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu gồm 78 công ty được niêm yết trên hai sàn chứng khoán là HNX và HOSE trong đó có 13 doanh nghiệp nhà nước và 65 doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn 2010-2017. Sử dụng phương pháp hồi quy FGLS, nghiên cứu tìm thấy rằng những CEO lớn tuổi thì đầu tư sẽ có hiệu quả hơn và ít chấp nhận rủi ro hơn. Ngoài ra, những CEO mới được bổ nhiệm đa số thường đầu tư dưới mức tối ưu, họ quan tâm đến danh tiếng bản thân hơn là mục tiêu của doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28793
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.241.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.