Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28796
Title: Thực thi chính sách bình đẳng giới trong chính trị ở vùng dân tộc thiểu số
Authors: Trần, Thị Hồng
Keywords: Bình đẳng giới
Chính sách bình đẳng giới
Dân tộc thiểu số
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.3-15
Abstract: Dựa trên quan điểm giới và phát triển, bài viết phân tích các chính sách và việc thực thi chính sách thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Phương pháp chính là tổng quan tài liệu, phân tích số liệu khảo sát định lượng 344 cán bộ làm việc ở ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tại 8 tỉnh và tư liệu thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu cán bộ chủ chốt, người dân ở cộng đồng năm 2018-2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28796
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.