Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28805
Title: Thực trạng và giải pháp trong phòng chống bạo lực gia đình ở Đà Nẵng hiện nay
Authors: Lê, Đức Thọ
Nguyễn, Thị Lệ Hữu
Keywords: Bạo lực gia đình
Phòng, chống bạo lực gia đình
Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.91-100
Abstract: Bài viết nghiên cứu về thực trạng vấn đề bạo lực gia đình ở thành phố Đà Nãng hiện nay; qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28805
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.