Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28807
Title: Nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở nước ta trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Huy Phòng
Keywords: Trẻ em
Chăm sóc trẻ em
Bảo vệ trẻ em.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.112-123
Abstract: Bài viết giới thiệu một số thành tựu trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở nước ta trong những năm gần đây về các mặt: công tác giáo dục trẻ em; công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ; công tác nâng cao đời sống tinh thần, vui chơi giải trí cho trẻ. Từ đó, tác giả nêu lên một số giải pháp nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28807
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.