Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28822
Title: Phát triển bền vững các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số: Thực trạng và giải pháp
Authors: Mai, Thị Trang
Keywords: Đồng bào dân tộc thiểu số
Giá trị văn hoá truyền thống
Phát triển bền vững
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 307 .- Tr.53-59
Abstract: Trong những năm gần đây, việc phát triển bền vững các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thông qua sự phát triển bền vững này, chất lượng đời sống của đồng bào ngày càng được nâng cao, giảm tỉ lệ hộ nghèo, tạo động lực, niềm tin cho họ vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28822
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.189.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.