Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28835
Title: Chỉ thị 05 Xây dựng nền tảng về tư tưởng, đạo đức cách mạng
Authors: An Bình
Keywords: Chỉ thị
Tư tưởng
Đạo đức cách mạng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.30-33
Abstract: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chỉ thị số 03 ngày 14-5-2011 sau một thời gian thực hiện đã đạt được nhiều kết quả, ý nghĩa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đến nay, qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28835
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.