Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28859
Title: Cán bộ kiểm tra với trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Cán bộ
Kiểm tra
Trách nhiệm
Giải pháp cơ bản
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.56-58
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc giáo dục, rèn luyện, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên và coi đó là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng Đảng “trong sạch, vững mạnh”, đồng thời là phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28859
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.