Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28867
Nhan đề: Nâng cao năng lực Ngành Khí tượng Thủy văn thông qua mở rộng hợp tác quốc tế có chiều sâu và tận dụng tối đa nguồn lực
Tác giả: Trần, Hồng Thái
Từ khoá: Ngành Khí tượng Thủy văn
Thông tin dự báo
Chia sẻ số liệu
Độ tin cậy của số liệu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.5-7
Tóm tắt: Ngành Khí tượng Thủy văn đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa hệ thống quan trắc và đo đạc số liệu cùng hệ thống tính toán phục vụ dự báo. Đặc biệt, hướng đến đẩy mạnh hợp tác quốc tế vì các vấn đề khí tượng thủy văn luôn mang tính toàn cầu và cần có sự tham gia của nhiều tổ chức, quốc gia, chung tay chia sẻ số liệu, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của số liệu và thông tin dự báo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28867
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.