Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28867
Title: Nâng cao năng lực Ngành Khí tượng Thủy văn thông qua mở rộng hợp tác quốc tế có chiều sâu và tận dụng tối đa nguồn lực
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Ngành Khí tượng Thủy văn
Thông tin dự báo
Chia sẻ số liệu
Độ tin cậy của số liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.5-7
Abstract: Ngành Khí tượng Thủy văn đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa hệ thống quan trắc và đo đạc số liệu cùng hệ thống tính toán phục vụ dự báo. Đặc biệt, hướng đến đẩy mạnh hợp tác quốc tế vì các vấn đề khí tượng thủy văn luôn mang tính toàn cầu và cần có sự tham gia của nhiều tổ chức, quốc gia, chung tay chia sẻ số liệu, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của số liệu và thông tin dự báo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28867
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.