Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2887
Title: Quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam : Thực tiễn và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Hữu Giới
Keywords: Quản lý nhà nước
Thư viện
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 02 .- Tr.03-09
Abstract: Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về thư viện ở Việt Nam trong khoảng 20 năm trở lại đây, phân tích, đánh giá sơ bộ tác động của hệ thống văn bản này đối với sự phát triển ngành Thư viện ở Việt Nam. Đánh giá khái quát thực trạng quản lý nhà nước về thư viện (từ năm 2000 đến nay). Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về thư viện Việt Nam trong giai đoạn tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2887
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.69 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.